Privacyverklaring / Privacy Policy van Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF (vennoten Marc en Annelies van Gerven)

Algemeen

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, visitekaartje, telefoon en/of app, omdat u gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (LinkedIn, Facebook, telefoonboek, internet).

Persoonsgegevens

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bankrekening nr.

Doeleinden

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het maken van afspraken;
 • Het maken van contracten;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij
persoonsgegevens, omdat Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening;
 • De bescherming van zijn financiële belangen;
 • De verbetering van zijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van zijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verzorgen van de internetomgeving.
 • De service aan onze instrumenten (stemmen en reparaties)

Betreft Wiljan van Gerven (zie privacyverklaring:www.wiljanvangervenmusic.nl )
Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten ook bewaard worden, omdat Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF en stemmer Wiljan van Gerven (zie privacyverklaring:www.wiljanvangervenmusic.nl )zijn de enige die uw gegevens gebruiken en verwerken.

 • De toegang tot de web-omgeving en database is beveiligd met een combinatie van gebruikersnaam en sterk wachtwoord.
 • Onze website wordt gehost op een Nederlandse server en is zodoende gebonden aan Europese wetgeving.
 • Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze zijn niet herleidbaar naar persoonsgegevens (bijv. locatie of IP-adres)
 • Ons administratieve systeem is beveiligd met firewall en antivirus software.

ICT-systemen

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ‘Office 365’ en ‘MKBoek’.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, of kunt u vragen om al uw gegevens per onmiddellijk te verwijderen. Dat laatste gebeurt dan direct, maar wel altijd met uitzondering van die persoonsgegevens die om wettelijke of fiscale redenen verplicht bewaard moeten worden. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF
Marc en Annelies van Gerven van Genugten
Bekelaar 18
5731 PG Mierlo
www.pianovangerven.nl
email: info@pianovangerven.nl

Pianohandel J. van Gerven en Zn. VOF kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.